top

 

Vedligeholdelsesplan for Falster Golfklubs bane 2017.

Arbejdsgang

Generelt for klipning, propning og vertikalskæring.

Bortskaffelse af materiale efter behandling

Hyppighed

Generelt for klipning, propning og vertikalskæring

Bemærkning

Alt afklip, propper fra prikling og materiale fra vertikalskæring skal fjerne og må ikke findes noget sted på banen. Kan det ikke automatisk opsamles, skal det blæses væk. Er det vådt, må der i en kort periode accepteres afklip på fairway, simirough og rough.


Greens

Målssætning for greens: middel - halvhurtig

Hastighed: 8-10 Stimpmeter. Greens skal putte ærligt og jævnt (True). Forskellen i hastighed fra green til green må maks være 10-15%. Greens fasthed vil være blød til middelblød, således at den kan tage mod bolden ved indspil og bolden bliver liggende.


Klipning

Minimum 5 gange pr uge i højsæsonen. Lavsæson2-3 gange pr uge

Klippehøjde 4,5-7 mm alt efter vejrforhold ogsæson. Der må ikke forfindes afklip på greens.


Tromling og afdugning

2-4 gange, når der ikke klippes

Afdugning oftere forår/efterår


Vertikalskæring

Hver mandag i vækstperioden. Materiale opsamles

For at hindre ophobning af filt og ukrudt.


Prikling med små spyd eller krydsspyd

1 gang pr måned

Topdresses med det samme, sådan at greens er spilbare.


Topdressing

Efter behov

Sker i forbindelse med prikling og vertikalskæring


Optagning af propper

1-2 gang om året

Dybde 20-25 cm, dresse og eftersås


Eftersåning

Minimum 2 gange årligt

Sås med Rødsvingel i forbindelse med optagning af propper.


Gødskning

Sker efter behov

Gødningsplan


Jordbundsprøver

1 gang pr år. Tages på 6 ud af 18 huller

Sikre næringsstofværdierne monitoreres.


Flytning af huller

3-4 gange pr uge

Alt efter belastning


Klipning

Minimum 2-3 gange pr uge.

Klippehøjde 10-15 mm.


Forgreens

Klipning

Minimum 2-3 gange pr uge.

Klippehøjde 10-15 mm.


Topdressing

4 gange årligt


Prikling/optagning af propper

 1 gange årligt efter behov


Vertikalskæring

Hver 14 dag

Fjerne filt og uønsket ukrudt


Gødskning

Efter gødningsplan


Teesteder

Klipning

Klippes 2-3 gange pr. uge

10-15 mm


Markeringer

Flyttes ved hver klipning.

Markering flyttes i henhold til hulplaceringen.


Propning

Forår og efterår, eftersås og topdresses

Fjerne filt og uønsket ukrudt


Gødskning

Efter gødningsplan


Top og dybteluftning

Efter behov


Top og dybteluftning

4 gange årligt

Klippehøjde 10-15 mm.


Fairway

Klipning

2-3 gange ugentligt

Klippehøjde 10-20 mm højde. fairways krydsklippes i harlekin mønster på spilretningen. 1gang ugentlig klippes der i længderetningen.


Vertikalskæring

ca. 1 gang årligt

Fjerne filt og uønsket ukrudt


Eftersåning

Bare pletter eftersås sker løbende

Græstype:


Lunker

Lunker i fairways udfyldes på arbejdsdage medjord og tilsås herefter

Lunker udpeges af FU Baneudvalget.


Farways generelt

Fra teested til fairway skal der være klippet en sti i en klippebredde. Fairways må maksimalt være 100 meter fra gul tee.


Rough

Generelt

Der er rough langs begge sider af fairways i den tilrådghed værende plads efter semirough


Klipning

1-2 gange ugentlig

Klippehøjde fra 40-50 mm


Højrough

Generelt

4 gange årligt

Højrough er områder med højt græs og skal være på de huller, hvor skov ikke er så meget i spil.


Klipning

Efter behov

Klippehøjden afhænger af de lokale forhold på de enkelte huller, men anbefales ikke at overstige 70mm. Højrough forfindes de steder, hvor der er behov for at adskille 2 huller eller mod par 3 banen.


Lunde

Generelt

Der findes mange lunde på banen, som har til opgave at skille hullerne fra hinanden. Træerne i lundene skal stammes op, så de skaber nogle fine vue igennem lundene. Græsset i lundene klippes som rough, således at de fungere som hindringer uden at sænke spilhastigheden unødigt. Ved fældning af træer i lundene, skal roden fjernes med rodfræser.


Skov

Generelt

Primært uden i vintersæsonen.

Træer langs de enkelte huller skal vedligeholdes, så der gives en fair chance for at slå et slag fremad mod green med en højre eller venstre kurve fra fairway eller semirough. Der skal også være mulighed for at spille en bold ud af skoven, hvis bolden ligger i skovkanten (2 m inde). Forholdene gennemgås ved banegennemgange.


Afstandsmarkeringer

Generelt

Pæle i siden af de enkelte huller, der markerer 150 meter til forkant green, skal være synlige på godafstand fra fairway og skal stå i højre side af fairway. Pælene skal stå frit, gerne på grænsen mellem rough og højrough/skov. Pælene skal minimum være i en højde på 1m over terræn og en diameter på mindst 70 mm. Der skal ikke være 150 meters markeringer på par 3 huller. Afstandmarkeringer i fairways skal være synlige i en afstand på mindst 20 m. Der kræves kun 200 m markering på par 5 huller. Par 5 – og par 4 – huller skal have 150 m-, 100 m- og 50 m-markeringer i fairway. Der kræves ikke markeringer i fairway på par 3-huller. Der er således mulighed for yderligere afstandsmarkeringer på par 3 og par 4 huller. Markeringer bør fremgå af baneguide. Alle pæle og markeringer, skal ses efter og males én gang årligt.


Out of Bounce

Generelt

OB-pæle skal være synlige fra teestedet og opad, så der ikke kan være tvivl om OB-grænsen på det enkelte hul. OB-pæle skal så vidt muligt stå efter en linie og med samme mellemrum til hinanden. Banens naturlige kurver skal dog følges. Det skalvære muligt, at sigte over mindst 2 pæle og helst 3 pæle. Pælene skal stå lodrette og må ikke væreskæve. Det tillades, at der er klippet ind mellem pælene, så det lettere kan afgøres om en bold er out of bounds. Der skal være markeringpæle af, hvor OB starter og slutter.

Alle pæle skal ses efter og eventuelt males mindst en gang om året. Yderligere kontrol sker ved baneudvalgets banegennemgange.


Vandhazard

Generelt

Alle vandhazarder skal være markeret med pæle, så pælene er synlige i god afstand fra teested eller fairway. Pælene skal være jævnt fordelt omkringeller langs vandhazarden. Pælene skal stå lodret. Pælene skal ses efter og eventuelt males mindst engang om året. Yderligere kontrol sker ved baneudvalgets banegennemgange.


Bunkers

Græsbunkers

Græsbunkers skal maksimalt være klippet i en højde på 45 mm. Der må ikke være jordknolde eller sten i dem.


Sandbunkers

Sandbunkers ved greens (GB) skal alle have samme dybde sand – minimum 40 mm og maksimalt 70 mm målt i det område af bunkeren, hvor bunden er jævn. Sandbunkers skal være indrettet således, at en trillende bold normalt vil trille ned i bunden af bunkeren, hvor sandet er jævn fordelt. Den jævne bund af bunkeren skal ligge mindst 1 m fra bunkerens kant mod green. En bold må ikke kunne puttes ud mod green. Skal en bold kunne puttes ud af en bunker, må det kun være bagud eller til siden. Bunkeren må ikke være dybere end ca. 2m.


Fairwaybunkers

Sandbunkers på fairways (FB) skal alle have samme mængde sand – minimum 30 mm og maksimalt 50 mm målt i det område, hvor bunden er jævn. Den jævne bund af bunkeren skal ligge mindst 1 m fra bunkerens kant mod green. En bold må kunne puttes ud.


Bunker kanter

På sandbunkere, hvor der ikke er etableret en højkant på ca. 20 cm, må der ikke vokse græs ud over kanten. Der må ikke vokse græs i bunker.


Sand i bunkers

Sandet til bunkers må ikke være så fint, at det pakker og bliver fast i normalt vådt vejr.


Øvrige forhold på banen

Generelt for øvrige forhold

Der skal være boldvaskere, affaldskurve og bænke ved alle huller. Fortrinsvis ved gul tee, hvor alle kommer forbi. Udstyr skal males en gang om året eller efter nærmere aftale med baneejer. Læskure og overdækning ved drivingrange, skal vedligeholdes, sådan at de fremtræder i pæn stand. Toiletskur ved hul 13/14 skal være opstillet vedsæsonstart. Stier skal vedligeholdes, så de ikke bliver mudrede i vådt vej med Slotsgrus eller tilsvarende. Afgrænsninger ved stier skal også vedligeholdes. Eventuelt kan disse fjernes, når de er nedslidte. Broer og trapper skal være vedligeholdt, så de er sikre at færdes på.


Kantklipning omkring udstyr på banen

Efter behov

Der kant klippes omkring bænke, affaldsspande,skilt, markeringer etc. med en kratrydder. Afklip samles op.


Vaskeplads

Generelt

Vaskepladsen ved BAG-rummet skal være udstyret med kumme til vask af køller, en koldtvandshane, børste og en hylde eller bord, hvor køllerne kan lægges. Der skal også være børste eller luftkompressor til rengøring af sko og bagvogn ved vaskepladsen. Der skal ligeledes være en kost, så man kan feje opefter sig. Samt en skraldespand.


Drivingrange, træningsbunker og indgange

Generelt

Der skal være afstandskilte ved de opstillede udslagsmåtter til de udvalgte målområder. Drivingrangen skal være mindst 250 meter lang. Der skal være ligeså meget sand i trænings-bunkeren, som der skal være i greenbunkers ude på banen. Greenen til træningsbunkeren skal ligge ca.2 meter fra bunkeren.


Par 3 banen

Generelt

Par 3 banens pasning følger STOR banes plejeplan