top

 

Vedtægter

§ 1

Klubbens navn er ”Falster Golfklub”.
Klubbens hjemsted er Guldborgsund Kommune.
Klubbens formål er at fremme interessen for og kendskab til golfspillet. Klubben skal ikke oparbejde formue.
Klubben er tilknytte Golfbanen ved Virket Sø på Falster c/o Skjørringe Gods.

§2

Aktive og passive medlemmer kan optages. Indmeldelse sker skriftligt til bestyrelsen, som periodevis efter aftale med Skjørringe Gods kan begrænse tilgangen af aktive medlemmer af kapacitetshensyn. I så fald føres en tidsprioriteret venteliste.

Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler for optagelse og proponering af nye medlemmer.

§3

Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen efter bestyrelsens indstilling, og omfatter følgende medlemskategorier:

1. Senior (fra 26 år)

2. Ungsenior (fra 19 til og med 25 år)

3. Junior (til og med 18 år)

4. Langdistance

5. Par 3 bane medlemmer

6. Bestyrelsen kan ud over foranstående medlemskategorier oprette fleksmedlemskategorier, der opfylder de af DGU opstillede medlemsbetingelser for klubber.

Kontingenter opkræves ved bestyrelsens foranstaltning, og betales halvårsvis forud. Undtagen Par 3, som opkræves 1 gang årligt den 1. januar forud.

Udmeldelse og ændring af medlemskategori af klubben kan kun ske med minimum 1 måneds skriftligt varsel til et halvårs udløb (hhv. den 30/6 og den 31/12). Såfremt indmeldelse ønskes indenfor et tidsrum af et år fra udmeldelsesdagen, skal der betales kontingent fra udmeldelsestidspunktet. Bestyrelsen er dog bemyndiget til i særlige tilfælde at dispensere herfra.

§4

Klubbens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling afholdes i Guldborgsund Kommune hvert år inden udgangen af marts måned. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 14 dages varsel med angivelse af dagsorden og vedlagt det reviderede regnskab.

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen udenfor bestyrelsen valgt dirigent.

Stemmeberettigede er kun aktive medlemmer, som ifølge dansk ret er myndige, og som senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemme ved fuldmagt.

Beslutninger skal træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Vedtagelse af vedtægtsændringer og klubben opløsning træffes ved kvalificeret stemmeflertal, jft. §12.

På ethvert stemmeberettiget medlems forlangende skal der afholdes skriftlig afstemning.

Ved valg af bestyrelsesmedlemmer, bestyrelsessuppleant, revisorer og revisorsuppleant skal der, i tilfælde af kampvalg, anvendes skriftlig afstemning efter følgende afstemningsmetode: Der stemmes om samtlige ledige poster i bestyrelsen på én gang. Hvert stemmeberettiget medlem kan stemme på højst det antal kandidater, der skal vælges, og kun med én stemme på hver kandidat. Ved stemmelighed skal omvalg straks afholdes efter samme regler mellem kandidaterne med lige stemmetal, såfremt der stadig er ubesatte poster.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen bestemmer det, eller når mindst ¼ af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring til bestyrelsen herom med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet.

Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse. Indkaldelse skal ske skriftligt med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

Over forhandlingerne på generalforsamlingen føres en protokol, som underskrives af dirigenten.

§5

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling er følgende:

Valg af dirigent
Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år
Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Fremlæggelse af budget
Forslag til medlemskontingent
Forslag fra bestyrelsen
Forslag fra medlemmer
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Valg af bestyrelsessuppleant
Valg af revisorer
Valg af revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar. Forslag fra medlemmerne og fra bestyrelsen skal omtales i indkaldelsen til generalforsamlingen.

§6

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af 5 medlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en toårig periode, således at der lige år vælges 3 medlemmer og ulige år 3 medlemmer.

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen af og blandt sine medlemmer vælger formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Valgbare til bestyrelsen er alle stemmeberettigede medlemmer.

I tilfælde af vakance i bestyrelsen, supplerer bestyrelsen sig selv indtil næste generalforsamling.

§7

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden/næstformanden skønner det nødvendigt, eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønsker om dette over for formanden/næstformanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger efter anmodningen er kommet til formandens/næstformandens kundskab.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens/næstformandens stemme afgørende.

Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

§8

Bestyrelsen har den daglige ledelse af klubben og træffer med bindende virkning beslutning i klubbens anliggender.

Klubben tegnes af formanden eller næstformanden i forening med et bestyrelsesmedlem eller golfmanageren.

Optagelse af lån samt køb, salg og pantsætning af fast ejendom kan ikke finde sted. For de af bestyrelsen på klubbens vegne indgåede forpligtelse hæfter alene klubbens formue.

§9

Bestyrelsen nedsætter de udvalg, der efter bestyrelsens opfattelse er behov for; herunder et turneringsudvalg, et juniorudvalg og et handicapudvalg.

Bestyrelsen skal godkende udvalgets medlemmer.

Bestyrelsen fastsætter udvalgenes opgaver og kompetence samt giver retningslinjer for udvalgsarbejdet.

§10

Klubbens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab. Foreningens regnskab føres af kassereren.

Regnskabet revideres af en revisor fra medlemskredsen. Revisor samt revisorsuppleant vælges på generalforsamlingen.

§11

For golfspillet i klubben gælder de af The Royal & Ancient Golf Club og St. Andrew fastsatte regler, samt de af Falster Golfklub med Dans Golf Unions godkendelse lokale regler.

Fastsættelse af medlemmernes handicap skal ske i henhold til Dansk Golf Unions handicapsystem.

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt de bestemmelser, som findes nødvendige af hensyn til spillets afvikling og ordenens opretholdelse indenfor klubbens område. Overtrædelse af disse bestemmelser kan af bestyrelsen straffes med karantæne eller i gentagne eller grove tilfælde med eksklusion fra klubben, idet dog medlemmet kan kræve afgørelse om udelukkelse forelagt en generalforsamling.

Indbringelse for generalforsamlingen har dog ikke opsættende virkning.

Generalforsamlingens afgørelse kan af spilleren indbringes for Dans Golf Unions Amatør- og Ordensudvalg.

§12

Til beslutning om vedtægtsændring og klubbens opløsning kræves, at mindst ¾ af alle stemmeberettigede medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst ¾ af de stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget.

Såfremt ¾ af de stemmeberettigede medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget dog er vedtaget af ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 8 dages varsel indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan her vedtages af ¾ af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer uanset disses antal.

§13

I tilfælde af klubbens opløsning, vedtaget i henhold til §12, træffer generalforsamlingen ved simpel stemmeflertal bestemmelse om den nærmere fremgangsmåde ved opløsningen. Klubbens formue hensættes i en periode på 2 år til en forening med samme formål som den nuværende. Hvis formuen inden for dette tidsrum ikke er overgivet til dette formål, vil formuen blive overgivet til Dansk Golf Union til brug for dennes arbejde med juniorgolf i Danmark.

Vedtaget på ordinær generalforsamling den 10. marts 2007 samt ekstraordinær generalforsamling 24. marts 2011. Vedtægter er ændret 5. december 2018. Vedtægter er senest ændret ved ekstraordinær generalforsamling 25. april 2024 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub