top

 

Drejebog for golfbanen 2022

Dette dokument er retningsgivende og gennemskueligt for alle. Plejeintensitet skal svare til den standard som baneejere Rikke og Henrik Fabienke og chef greenkeeper Michael Gordon, har lagt op til. Selvfølgelig med plads til kommende forbedringer, som skal gå hånd i hånd med økonomien, mandskab og medlemmer.
 • Banens design henvender sig til spillere i alle handicaps, og der skal tages hensyn til dette i forhold til banepleje.
 • Plejen skal være bæredygtig, så naturen belastes mindst muligt, og kvaliteten af det fysiske anlæg bevares.
 • Det visuelle indtryk og klippe linjer skal følge arkitektens filosofi, strategier og ideer med hensyn til designet.
 • Plejen skal stile mod længst mulig spillesæson, uden overbelastning af anlægget.
 • Anlægget skal rumme et rigt dyre- og planteliv, der er typisk for egnen.
 • Det æstetiske har lige så stor betydning som det spillestrategiske.
 • Plejen tilrettelægges og prioriteres så plejestanden er højest på store spilledage, som er defineret som herre/dame dag, weekend/helligdage og turneringer/Company dages.
 • Målsætninger og plejeplaner revideres en gang årligt inden sæsonstart.
I det følgende er beskrevet målsætninger og vejledende pleje for de enkelte segmenter på banen. Alle målsætninger for daglig stand af banen er fra primo april til primo oktober
 

Overordnet målsætning for pleje af greens

Greens har højeste prioritet i den generelle pleje af banen. Greens skal fremstå således at spillere oplever en høj standard. Eftersom greens er vidt forskellig bygget op og har vidt forskellig beliggenhed (skygge, dræn, vind etc.), skal der fokuseres på at ensrette vækstforholdene. Der eftersås med græssorter, som passer til forholdene.
Målsætning for daglig stand:
 • Greenen skal putte ærligt og jævnt (True). Klippes 4-6mm
 • Hastighed skal være middel til hurtig. Greenspeed omkring 9.
 • Forskellen i hastighed fra green til green på den enkelte sløjfe skal ligge inden for 10%.
 • Forskellen i hastighed fra green til green på de 3 sløjfer skal ligge inden for 20%.
 • Det skal forsøges at bruge hele greenen til hulplaceringer, da greens er relativt små og hurtigt opnår slidskader.
 • Det samlede sygdomstryk på greens skal sænkes.
Ovenstående vil efter pleje tiltag såsom luftning og topdressning kortvarigt ikke kunne overholdes fuldt ud.
Vejledende Pleje:
 • Klippes/tromles 6 gange ugentlig.
 • Flytning af huller alt efter belastning, normalt 2-4 gange ugentligt.
 • Topdresses med rent sand.
 • Gødes mm. efter behov.
 • Vanding efter græssets behov.
 • Overfladeluftning i 10-20 cm.
 • Optagning af propper ved behov.
 • Vertikalskæring efter behov.
 • Eftersåning 1-2 gange årligt
Øvrige: Plejeopgaver som har væsentlig indflydelse på spillet vil forekomme, og disse koordineres mellem klubbens turneringskalender, klubsekretær og chefgreenkeeper.

Billeder fra greens marts 2022

Overordnet målsætning for pleje af Tees og Forgreens

Plejen skal tage udgangspunkt i at bevare og skabe et slidstærkt og jævnt Teested. Teestedet og omgivelserne skal være indbydende, og der skal fokuseres på detaljen.
Målsætning for daglig stand:
 • Man skal altid inden for 2 køllelængder bag markeringen kunne finde frisk græs at tee op på.
 • Man skal altid inden for 2 køllelængder bag markeringen kunne have stance så man ikke står i turfhuller.
 • Markeringer skal sigte mod arkitektens officielle landingsområde.
 • Klippelinjer skal som udgangspunkt være parallelle med hinanden og fairway.
 • Klippelinjer skal kun undtagelsesvis pege mod spilleretning, da dette ofte giver anledning til forvirring i spillerens opstilling.
Vejledende Pleje:
 • Klippes 2 gange ugentligt.
 • Klippehøjde samme som forgreen, mellem 10 -13mm.
 • Afklip opsamles.
 • Turf huller fyldes med topdress og eftersås 1 gang om ugen.
 • Markeringer flyttes min. ved hver anden klipning eller efter behov.
 • Vertikalskæres, eftersås og topdresses forår og efterår.
 • Gødes efter gødningsplan, så væksten kan modstå slitage.
 • Vanding efter behov, så eftersåning kan spire.
 • Top og dybdeluftning efter behov.
Øvrige: Forgreens plejes sammen med teestederne. Dog vil der være forskellige tidspunkter hvor der vertikalskæres, prikkes og topdresses.
 

Overordnet målsætning for pleje af Fairways
Alle plejeopgaver tager udgangspunkt i, at der ikke er fairwayvanding, og det er derfor hele tiden nødvendigt, at der forebygges så græsset har bedst mulige betingelser for at modstå tørkeperioder. Det har høj prioritering, at fairways har tæt sammenhængende græstæppe og fremstår meget velplejet under hensyntagen til evt. jordbundsforhold og nedbør.
Målsætning for daglig stand:
 • Overgang til rough skal være tydelig.
 • Klippelinier skal stå lige, uanset klipperetning.
 • Fremstå nyklippede op til weekends og på Company dages.
 • Tæt sammenhængende græstæppe der giver et fair boldleje.
 • Fairwaymarkeringer skal holdes fri for græs.
Vejledende Pleje:
 • Klippes 2 gange ugentlig i 14mm.
 • hver 3. uge klippes der i længderetning.
 • Efter behov strigles eller børstes fairway, så græsset rejses op.
 • Dybdeluftes (Vertidræn) min 1 gang om året, primo oktober.
 • Der proppes på udsatte pletter hvert andet år.
 • Vertikalskæres ca. hvert 2. år.
 • Eftersåning af bare pletter og slid sker løbende.
 • Sprøjtes kun pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området.
 

Overordnet målsætning for pleje af klippet Rough
Den klippede Rough skal indgå som et æstetisk element, som er med til at indramme fairway og skal derfor fremstå med en tydelig forskel til fairway. Spillemæssigt skal det give en moderat straf til det upræcise slag, ved at have en tæthed og højde, så spilleren ikke kan opnå ren kontakt til bolden. Der sigtes mod at opnå en balance mellem at bolden skal kunne findes og skabe en sværhedsgrad, der er markant i forhold til Fairways.
Målsætning for daglig stand:
 • Tydelig overgang til Fairway og uplejet Rough. 
 • Højden skal tilpasses, så en golfbold kan findes inden for en afstand af 10-15 meter.
 • Der skal klippes med en hyppighed, så der ikke ligger afklip, som kan skjule en golfbold.
 • krydsklippes som fairway og være i en mellem højde, der giver en højere finish og mindre straf.
Vejledende Pleje:
 • Klippes 1-2 gange ugentligt +/- 55mm.
 • Par 3 huller krydsklippes med cylinderklipper +/- 35mm.
 • Gødes sammen med fairway.
 • Dybdeluftes sammen med Fairway.
 • Sprøjtes kun pletvis for ukrudt efter behov og lovgivning for området
Øvrige: Ligesom på Fairway vil der være områder som kan give anlæg for problemer med komprimering.
 

ROUGH

Overordnet målsætning for uplejet rough

Uplejet rough er fra min side et væsentligt element i at give banen et æstetisk og karakteristisk udseende. Derfor skal denne som udgangspunkt aldrig klippes men henligge naturlig og uberørt. Det er et mål, at græsbestanden skal være løs og åben, så man kan finde sin bold og alligevel får straf for et skævt slag. Roughen kan ikke nå dette mål uden pleje, og derfor skal den plejes med henblik på en udsultning, hvorved dette mål nås. Klippes 1 gang om året til september.

BUNKERS

Bunkerkanter, der støder op til klippet rough, skæres 1 gange om året.
Græskanter klippes efter behov.
Bunkers rives 1-2 gang om ugen.
Genplacering og justering af sandlagets tykkelse udføres løbende.
River genplaceres hensigtsmæssig ved rivning af bunker.
Skylle render reetableres hurtigst muligt.

VANDING

Greens og teesteder bliver vandet om natten.
Der vandes, når det er nødvendigt.
Der vandes ikke for at gøre greens bløde.
Der vandes til markkapacitet.

Søer og vandløb

Overordnet målsætning for pleje af søer og vandløb

Ud over at indgå som hazards er søer og vandløb vigtige elementer i det visuelle udtryk og med til at skabe stemning. Det er derfor målet på vigtige steder at sikre udsyn til vandspejl for spilleren via kontrol af siv og algevækst. Da bekæmpelse af alger i søer er meget problematisk og tidskrævende, forventes der i perioder at kunne være større mængde end ønskeligt. Indsatsen vil derfor prioriteres til særlige vigtige steder.

Målsætning for daglig stand:
Ved ophobning af store mængde alger fjernes disse, så snart der kan findes tid. Da det ikke har spillemæssig betydning, vil det indpasses mellem øvrige plejeopgaver. Søer og vandløb holdes pletvis fri for siv/dunhammer, så der skabes udsyn til vandspejl.
 
Vejledende pleje:
Alger fjernes manuelt i det omfang, at de kan nås fra land. Vandløb oprenses efter behov.

Udarbejdet af: Chef Greenkeeper Michael Anthony Gordon, februar 2022

 
 


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub