top

 

Målsætninger vedrørende baneforhold.

Stor bane (1. april – 30. oktober)

Teesteder

Alle teesteder skal være plane, mindst ca. 3 m brede og 5 m lange. Fra teestedet skal der være plads til at slå et slag fra et plant underlag. Der må ikke være grene fra træer, der hænger henover teestedet foran eller på anden måde kan genere et teeslag. Det betyder også, at grene fra træer ved siden af teestedet heller ikke må hænge ind over slagretningen. Der skal altså være plads i siderne af teestedet til at man kan starte et slag med en kurve fra højre eller venstre. Klippehøjde 10 til 15 mm.

Teesteder skal være rene for andre planter end de græssorter, der benyttes på de enkelte teesteder.

Der skal være et system for indsamling af træ tee rester.

Fairways

Fairways må ikke være for bumlede (Huller i banen, som ikke kan klippes og derfor bliver langhårede selvom man er på fairway). De skal ikke være plane, men skal have en nogenlunde jævn overflade, der følger terrænet. De skal minimum være 15 m brede. De skal være store nok til, at kortslående kan nå fairways fra teestedet. Altså må de maksimalt starte ca. 100 m fra gul teested. Klippehøjde 15 til 20 mm.

Der skal være klippede stier fra teested til fairway.

Lunker og skjulte huller, især på mosehullerne 6, 7, 11 og 17. Hul skal repareres.

Rough

Der er rough langs begge sider af fairways. Ingen bestemt bredde. Klippehøjde 40 – 50 mm.

Højrough

Højrough er områder med højt græs, hvor dårlige slag straffes. Højrough skal være på de huller, hvor skov ikke er så meget i spil. Klippehøjde afhænger af de lokale forhold på de enkelte huller. Det anbefales dog, at højroughen de fleste steder ikke er mere end 70 mm højt, hvor græsset er tæt. Der må dog gerne være steder, hvor højroughen er højere. Højrough forefindes de steder hvor der er behov for afgrænsning mellem 2 huller eller til Par 3 banen.

Lunde

Der findes mange lunde rundt omkring på banen, som adskiller hullerne fra hinanden. Træerne i lundene skal stammes op, så der skabes nogle fine vue igennem lundene. Græsset i lundene klippes som rough, således at de fungere som forhindringer uden at sænke spillet unødigt. Det kan ikke forventes at overfladen er jævn. Ved fældning af træer i lundene, skal stubbene fjernes med en fræser.

Skov

Træer langs de enkelte huller skal vedligeholdes, så der gives en fair chance for at slå et slag fremad mod green med en højre eller venstre kurve fra fairway eller semirough. Der skal også være mulighed for at spille en bold ud af skoven, hvis bolden ligger i skovkanten. Forholdene gennemgås ved banegennemgange.

Afstandsmarkeringer

Pæle i siden af de enkelte huller, der markerer 150 meter til forkant green, skal være synlige på god afstand fra fairway og skal stå i højre side af fairway. Pælene skal stå frit, gerne på grænsen mellem rough og højrough/skov. Pælene skal minimum være i en højde på 1m over terræn og en diameter på mindst 70 mm. Der skal ikke være 150 meters markeringer på par 3 huller.

Afstandsmarkeringer i fairways skal være synlige i en afstand på mindst 20 m. Der kræves kun

200 m-markering på par 5 huller. Par 5 – og par 4 – huller skal have 150 m-, 100 m- og 50 m-markeringer i fairway. Der kræves ikke markeringer i fairway på par 3-huller. Der er således mulighed for yderligere afstandsmarkeringer på par 3 og par 4 huller. Markeringer bør fremgå af baneguide. Alle pæle og markeringer, skal ses efter og eventuelt males én gang årligt.

Out of bounds (OB)

OB-pæle skal være synlige fra teestedet og opad, så der ikke kan være tvivl om OB-grænsen på det enkelte hul. OB-pæle skal så vidt muligt stå efter en linie og med samme mellemrum til hinanden. Banens naturlige kurver skal dog følges. Det skal være muligt, at sigte over mindst 2 pæle og helst 3 pæle. Pælene skal stå lodrette og må ikke være skæve.

Det tillades, at der er klippet ind mellem pælene, så det lettere kan afgøres om en bold er out of bounds. Der skal være markeringspæle af, hvor OB starter og slutter.

Alle pæle skal ses efter og eventuelt males mindst en gang om året. Yderligere kontrol sker ved baneudvalgets banegennemgange.

Greens

Greens skal i april til november være klippet i en højde på 5 til 7 mm. Skader efter klipning, prikling, vertikalskæring o.l., herunder dressing og efterdressing, skal straks udbedres. Alle greens skal være på minimum 100 m2.

Greens skal være rene for andre planter end de græssorter, der benyttes på de enkelte greens fra den 1. april til den 1.november. Greens skal håndluges mindst tre gang pr. sæson.

Huller på green skal flyttes mindst 3 gange på en uge (pt. mandag, onsdag og fredag).

Greens skal klippes minimum 5 gange pr. uge i højsæsonen.

Greens skal hugpibes hvert forår og efterår, for at sikre et stærkt rodnet, ligesom det er vigtigt for røddernes trivsel, at der bruges samme type topdressing hver gang. Der skal gennemsnitligt tages jordbundsprøver på 6 ud af 18 greens hvert år, således at næringsstofværdierne monitoreres.

Forgreens

Der skal være forgreens omkring greens i minimum 1 meters bredde – klippehøjde maksimalt

15 mm. Der skal være forklæde ved hver green.

Vandhazarder

Alle vandhazarder skal være markeret med pæle, så pælene er synlige i god afstand fra teested eller fairway. Pælene skal være jævnt fordelt omkring eller langs vandhazarden. Pælene skal stå lodret.

Pælene skal ses efter og eventuelt males mindst en gang om året. Yderligere kontrol sker ved baneudvalgets banegennemgange.

Bunkers

Græsbunkers skal maksimalt være klippet i en højde på 45 mm. Der må ikke være jordknolde eller sten i dem. Græsbunkeren ved 15. green klippes i 60 – 70 mm højde for at øge sværhedsgraden.

Sandbunkers ved greens (GB) skal alle have samme dybde sand – minimum 40 mm og maksimalt 70 mm målt i det område af bunkeren, hvor bunden er jævn. Sandbunkers skal være indrettet således, at en trillende bold normalt vil trille ned i bunden af bunkeren, hvor sandet er jævn fordelt. Den jævne bund af bunkeren skal ligge mindst 1 m fra bunkerens kant mod green.

En bold må ikke kunne puttes ud mod green. Skal en bold kunne puttes ud af en bunker, må det kun være bagud eller til siden. Bunkeren må ikke være dybere end ca. 2m.

Sandbunkers på fairways (FB) skal alle have samme mængde sand – minimum 30 mm og maksimalt 50 mm målt i det område, hvor bunden er jævn. Den jævne bund af bunkeren skal ligge mindst 1 m fra bunkerens kant mod green. En bold må kunne puttes ud.

På sandbunkere, hvor der ikke er etableret en høj kant på ca. 20 cm, må der ikke vokse græs ud over kanten. Der må ikke vokse græs i bunker.

Sandet til bunkers må ikke være så fint, at det pakker og bliver fast i normalt vådt vejr.

Øvrige forhold på banen

Der skal være boldvaskere og affaldskurve ved alle huller. Fortrinsvis ved gul tee, hvor alle kommer forbi.

Stier skal vedligeholdes, så de ikke bliver mudrede i vådt vej med frisk flis eller andet miljøvenligt materiale.

Afgrænsninger ved stier skal også vedligeholdes. Eventuelt kan disse fjernes, når de er nedslidte.

Broer og trapper skal være vedligeholdt, så de er sikre at færdes på.

Kontrol og bekæmpelse af muldvarpeskud på hele anlægget foretages ugentligt.

Faciliteter i øvrigt

Vaskeplads

Vaskepladsen ved BAG-rummet skal være udstyret med kumme til vask af køller, en koldtvandshane, børste og en hylde eller bord, hvor køllerne kan lægges.

Der skal også være børste eller luftkompressor til rengøring af sko og bagvogn ved vaskepladsen.

Der skal ligeledes være en kost, så man kan feje op efter sig. Samt en skraldespand.

Drivingrange, træningsbunker og indspilsgreens

Der skal være afstandskilte ved de opstillede udslagsmåtter til de udvalgte målområder. Drivingrangen skal være mindst 250 meter lang.

Der skal være ligeså meget sand i træningsbunkeren, som der skal være i greenbunkers ude på banen. Greenen til træningsbunkeren skal ligge ca. 2 meter fra bunkeren.

Indspilsgreenen bagved drivingrangen skal være omgivet af semirough. Indspilsgreenen ved 1. tee skal være omgivet af forgreen eller græs i fairwayhøjde.

Par 3 banen

Par 3 banen anvendes til træning af korte slag. Teesteder behøver derfor ikke være helt plane, da de skal svare til de forhold, der er i 2-slaget til en green ude på stor bane. Det kan derfor også accepteres, at græsset på teestederne er klippet i fairwayhøjde.

Greens og sandbunkers skal dog være i samme standard som på stor bane, da især nybegyndere ellers vil få sig noget af en aha-oplevelse, når de kommer på stor bane.

Der skal være klippet i roughhøjde uden for fairway. Enkelte steder kan højrough dog accepteres, så de fanger de bolde, der kan genere på andre af Par 3 banens huller og dermed andre spillere.

Stor bane (1. november – 31. marts)

Spil på sommerteesteder og sommergreens i denne periode skal løbende aftales med baneejer.

Brug af vogne og buggier ved frost og kraft fugtige forhold er ikke tilladt.

S. Allan Pedersen
Baneudvalget
06.10.2008 rev. 27-08-2011
rev. Skjørringe 23.3.2015
Rev. Baneudvalget marts 2015
Rev. Skjørringe 25.9.2016 

Relaterede sider:

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub