top

 

Referat af Bestyrelsesmøde  i Seniorklubben onsdag den 13/9-2023.

Alle medlemmer til stede.

Ad 1. Referat godkendt.

Ad 2. kr. 11.000 er på kontoen.

Udgifter i nærmeste fremtid er opfyldning af vin depot til præmier.

Omkostninger til Generalforsamling og tilskud til julefrokost.

Ad 3. Vedr. generalforsamling.

Piero, Ivy og Torben fortsætter efter moden overvejelse.

Karen og Hanne Tv. er ikke på valg. Henning træder ud af bestyrelsen efter Generalforsamlingen, men varetager aftaler med venskabsklubber i 2024.

Vi mangler en suppleant!

Ad 4. Henning har fuld gang i planlægning af venskabsmatcher i 2024.

Maribo og Møn fortsætter uændret.Ændring omkring samarbejde med Halsted Kloster, Storstømmen og Falster.Nærmere beskrivelse kommer senere.

Ad 5. Spisning til generalforsamling og julefrokost blev aftalt.

Ad. 6. Sjov golf den 5/10 blev drøftet. Vi aftalte at benytte ”Model Jørgen” med enkelte justeringer.

Konstituerende møde afholdes den 9. november kl. 8.30.

(Ref. HT)

Referater

Referat - Bestyrelsesmøde onsdag den 12. juli 2023.

Tid: kl. 10.00 til ca. kl. 13.00

Ad 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde                                   Referat godkendt.

Ad 2. Økonomi    -  Fin økonomi – Beholdning kr. 12.500

Ad 3. Præmier     ( Se referat fra den 8/2 mht. præmier v. matcher)

Ad 4. Efterårsprogrammet   

         Henning sender programmet til Ivy.

         Revideret program lægges på hjemmeside.                            

Ad 5. Klubbens hjemmeside.

        Fungerer, men måske lidt besværlig.    

Ad 6. Facebook status.

        Ivy opfordrer til mere aktivitet på hjemmesiden. Del oplevelser!

Ad 7. Venskabsmatcher

          Det fungerer fint. Fin tilslutning med Maribo Sø´s besøg.

        Fin tilslutning til Halsted Kloster den 20/7.

Ad 8. Fællesspisning.

           Karen har aftalt menu den 7/8 og den 5/10.

Ad 9. Evt.

Bestyrelsen afslår køb af bolde fra Jørgen Laulund.

           Henning kontakter ham.

        Henning har indkøbt 4 nye målebånd til Falster Golfklub.

 Henning har besluttet at stoppe i bestyrelsen efter 

generalforsamlingen. Vi mangler dermed en ny formand.

         Ad 10. Næste møde.

                 Onsdag den 13/9-2023 kl. 10 – ca 13.30 i Klubben.  [ Ref. HT]

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat: Bestyrelsesmøde onsdag den 08. februar 2023.

Ad 1) Forårs- og efterårsprogram

Program blev gennemgået og godkendt med enkelte  tilføjelser.  

Se vedhæftede filer!

Bemærk: Der spilles i en A og en B række med lige fordeling efter handicap.

    [OBS: 25/5-23 evt. fejring af Klubbens 50 års jubilæum i uge 21.]

10/8-23: Udflugt til evt. Korsør, som Torben arrangerer!

[OBS: 14/9-23 evt. ændret tidspunkt, da banen er booket til gæster.]

!9/10-23: Slagspil

Ad 2) Økonomi.

Kassebeholdning ca. 4.000 kr. Udgift til ny Hjemmeside i år kr.2.625 og ellers omkostningsfri for resten af levetiden med mindre, vi har specielle ændringer.

Kontingentindbetaling skal sendes til Seniorklubbens bankkonto senest 1/4. Reminder udsendes 1/3-2023

Arrangementer med spisning: Tilmelding og betaling til Torben på samme tid.

Ad 3) Præmier

Præmier til forårs- og efterårsturnering belønnes med 3, 2 og 1 flaske vin.

Øvrige matcher belønnes med 1 fl. vin eller 1 Krænkerup øl.

Venskabsmatcher: Møn og Halsted har aftalt 3, 2 og 1 flaske vin til vindere.

Maribo og Storstrømmen har aftalt 1 flaske vin til 1. 2. og 3. plads.

Ad 4) Klubbens sponsorer.

Hanne spørger Kvickly(snart COOP) om fortsat sponsor af vin.

Ivy spørger Focus Pension angående fortsat ponsor af bolde.

Ad 5) Klubbens hjemmeside

Piero har undersøgt mulighed for ny hjemmeside i samarbejde med Ivy. Resten af bestyrelsen har godkendt forslaget. Beløb kr. 2.625  og omkostningsfri resten af dens livstid med mindre, vi har specielle ønsker

Ad 6) Privatlivspolitik. Piero orienterede efter grundig undersøgelse.

Ivy er Dataansvarlig i seniorklubben.

Ad 7) Golfbox.

Golfbox administreres af Henning og Piero.

Ad 8). Venskabsmatcher. Bestyrelsen møder senest 1 time før start (kl. 8.00)

Evt. bordopstilling dagen før. Karen sørger som sædvanlig for bordpynt.

Henning tilstræber at mikse holdene på bedste måde og tager så vidt muligt hensyn til individuelle behov.

Som altid er der præmie til nærmest hul 3 og 11. Desuden vil der også være præmie på hul 14 med nærmest hul i 2.slaget. Altså ingen præmie på hul 18.

Ad 9) Egne matcher. Bestyrelsen møder senest 1 time før start (kl. 8.00).

Som altid er der præmie til nærmest hul 3 og 11. Desuden vil der også være præmie på hul 14 med nærmst hul i 2.slaget. Altså ingen præmie på hul 18.

Evt. bordopstilling dagen før. Karen sørger som sædvanlig for bordpynt.

Ad 10) Fællesspisning. Karen aftaler menu med Brinnie.

Ad 11) Eventuelt. Kontingentindbetaling skal ske via Klubbens bankkonto.

MobilePay aftales nærmere med Torben. Der blev aftalt at oprette en lukket Facebookgruppe til Seniorklubben.

Ad 12) Næste møde:

Onsdag den 12/7-23 kl. 9.30 i klubben med smørrebrød fra Brinnie. (Henning bestiller.

                                                                                                                          Ref.HT.

Referat af FGK Seniorklubs Generalforsamling 27.10.2022

1. Valg af dirigent: Rene Brodin blev valgt med klapsalver.
2. Formandsberetning: Henning Madsen
I år har vi, næsten som sædvane haft rigtigt godt vejr bortset fra vores åbningsmatch., der måtte flyttes 2 uger. Der har været fint fremmøde gennem hele sæsonen. Også til vores venskabsmatcher har der været mange tilmeldinger, dog kniber det stadig med tilmeldinger til udekampene med under 20 deltagere fra Virket. Storstrømmen forsøgte derfor med et nyt oplæg at lave venskabsmatcherne med Halsted og os, om til en trekantturnering.

Bestyrelsen herfra tilsluttede sig forslaget, men desværre ville Halsted ikke være med.
Vi har i år haft den glæde, at kunne byde 8 nye medlemmer velkommen i seniorklubben, det skyldes især det gode samarbejde med Henrik Lanter, som jo er blandt de første, klubbens nye medlemmer møder.
Vi er nu 47 medlemmer heraf 44 aktive.
Jeg har desværre ingen informationer om hovedklubben. Vi havde tidligere et par formandsmandsmøder om året, hvor vi i ro og mag kunne drøfte situationen i klubben og komme med input til bestyrelsen. Dette har ikke fundet sted de sidste par år, trods opfordringer til Lars og Jonas om at genoptage dette.

Der var dog akut indkaldt til medlemsmøde for knap 14 dage siden. Et møde jeg desværre var forhindret i at deltage i.
Igen i år var vi haft et fantastisk samarbejde med Brinnie og Rune, Uden disse to perler var Falster golfklub ilde stedt. Stor tak til dem begge for deres fantastiske engagement
Gennem de sidste par sæsoner har Mogens Jørgensen stået i spidsen for vintergolf.
Mogens har meldt fra i år og i stedet har John og Ivy sagt ja til at holde regnskab med scorekort i den nye sæson.
Jeg vil gerne takke de medlemmer, der via mail, sms eller personligt har vist deres tilfredshed med det arbejde, som bestyrelsen udfører. Det varmer altid, og det gør arbejdet for klubben endnu sjovere.
Jeg vil derfor rette en stor tak til resten af bestyrelsen, for deres store indsats i den forløbne sæson, og jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet med jer i den nye sæson.

Godkendt uden ? med klapsalver.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.
Torben fremlagde regnskabet for perioden 2021 – 2022 revideret af Ulla Sørensen.
Regnskabet godkendt uden kommentarer.
4. Fastsættelse af kontingent: Kontingent for
2022-2023 er uændret kr. 300.
5. Forslag fra bestyrelsen:
Debat om de 3 pokaler!
Forsamlingen ønsker, at de 3 pokaler bibeholdes. Oscar, Viktor og Børge uddeles traditionen tro til årets julefrokost. PS. Husk at komme med forslag til bestyrelsen!
6. Forslag fra medlemmer. Odas forslag:
Vi har tidligere spillet i en dame række og en herre række. Dette ændres fra næste sæson til en A-række og en B-række. Forslag vedtaget med 19 for!

 1. Valg af bestyrelse og suppleanter. På valg er Karen Døssing og Hanne
  Tvangsø – begge modtager genvalg. Ny suppleant valgt: Pietro Verdiana.
  8. Valg af revisor. Ny revisor valgt: Poul Anton Hansen.
  9. Eventuelt
  A) Vintergolf fortsætter i Mogens Jørgensens ånd. John Bro har lovet at styre de fremmødte med Ivy i ”baglommen”.
  Scorekort afleveres kl. 9.45. Spillet starter kl. 10.
  Bemærk. Hvis John ikke er til stede, klarer man sig i fællesskab.
  Scorekort lægges i Seniorgolfskuffen ved Køleskab i krogen. (Skuffe 3)
  B) Ivy orienterede om vores hjemmeside. Nye regler og love. Lukker den 01.02.2023.
  (Besparelse kr. 1300.) Efterfølgende er vi med på Falster Golfklubs hjemmeside.
  I vil fortsat modtage mails, når der er vigtige meldinger.
NB! 34 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Stor tak til Brinnie for lækker mad!

Referat. Hanne Tvangsø


Referat – Bestyrelsesmøde 25/8-2022

Ad 1) Klubbens almene tilstand – Velkommen til nye medlemmer.

Husk altid at vise hensyn og være behjælpelige med stort og småt.
Tålmodighed og et smil er altid godt.
Ad 2) Økonomi. – Regnskabet balancerer (ca. 4.500 kr.) i kassen.
Drøftelse af præmier og bespisning til generalforsamling og julefrofrokost.
Til generalforsamling 27/10 bliver der en gratis øl/vand pr. medlem.
Udgift til mad er for egen regning.
Julefrokost 24/11 betaler man selv for både mad og drikke.
Til næste års budget købes x antal gavekort på forhånd og uddeles, når der er præmier på højkant. (Torbens ønske).
Ad 3) Hjemmeside – Ivy får aftalt nærmere om hjemmesidens fremtid.
Vi må ikke udgive adresseliste og billeder. Måske skal vi kobles på FGK´s?
Ad 4) MDS – 8/9 er seniorklubben arrangør. Foreløbig er 20 tilmeldt.
(HT er fraværende).
Ad 5) Generalforsamling – 27/10 Karen og Hanne er på valg og modtager genvalg.
Der skal vælges 1 suppleant til bestyrelsen.
Ad 6) Evt.- Forslag fra Halsted om fælles match for 3 klubber 1 gang årligt.
[HALSTED, STORSTRØMMEN OG FALSTER]
Ad 7) Næste møde – Hurtigt møde efter spil d. 13/10- 22

Ref. HT


Referat – Bestyrelsesmøde den 13/7-2022

Sted: Hos Henning – Bøstrupvej 3.
Deltagere: Henning, Karen, Torben og Hanne – afbud fra Ivy!

AD 1) I henhold til referat fra den 9/2 blev følgende fulgt op:
Karen har aftalt menu til fællesspisning med Brinni:
 25/8 : Panini (pris 40 kr.)som bestilles, når man møder.
 13/10: Burger (pris 50 kr.) som bestilles, når man møder.

Vi dækker op ved de lange borde i klubben i stedet for Hesteomgangen ved interne fællesarrangementer.

Nb! Pris for Gavekort til Rune er nu 150 kr. (før 120 kr.)Ad 2) Torbens forslag om opdeling i A og B rækker til stabelford blev drøftet. Det vil uden tvivl give mere administration, men det skal drøftes på vores generalforsamling i oktober.

Ad 3) Økonomien ser fornuftig ud p.t. Kassebeholdning 8.500 kr. + – de sidste justeringer. Bemærk. Dankort til Torben kan være en lettelse.

I år skal Seniorklubben arrangere MDS-match den 8/9. Satser på 100 kr. for mad og 25 kr. til præmier. (I alt 125 kr.)

Der skal bruges præmier til Halsted Kloster i alt 24 flasker vin, som vi har på lager.

Udgifter til generalforsamling med gratis spisning den 27/10. Vin til gaver/præmier samt udgift til Hjemmesiden kan holdes indenfor budgettet. Nuværende kontingent på 300 kr. fortsætter.

Vi har 4 gavekort á 500 kr. sponseret af Computerpalletten. (Kan indgå i præmier til SJOV GOLF.)En sponseret Lampe fra EL Comp. vil indgå i en aktion på et tidspunkt.

Ad 5) Programmet følges efter plan. Den 11/8, hvor mange af os er på udflugt, er Henning klar til at lede og fordele jer på betryggende vis.

Dog er FOURBALL blevet ændret til SLAGSPIL den 25/8.SJOV GOLF den 13/10 bliver spil fra ORANGE TEE.Vintergolf vil blive varetaget af familien Bro – Ivy og John.

Ad 6) EVT. Der er enighed om, at vi SKAL have valgt en suppleant på næste generalforsamling.

Ad 7) Næste møde afholdes i klubben efter spil den 25/8 – kl. 13.

Ref. HT–

Det blev besluttet, at referater/dagsordener fra seniorklubbens møde offentliggøres på hjemmesiden, således alle kan se hvad bestyrelsen pusler med.


Referat – Bestyrelsesmøde den 9/2-2022Sted: Morescovej 4 – Deltagere: Henning, Torben, Ivy, Karen, Hanne

 • Henning bød velkommen til de 2 nye medlemmer Ivy og Torben.
Stor tak fordi de ville gå ind i bestyrelsesarbejdet og på den måde redde klubbens fortsatte eksistens. Ivy afløser Jørgen og Torben overtager Finns post.
 • Forårs- og efterårsprogram blev gennemgået. Alt ser fint ud med en enkelt tilføjelse til 2/6 med fællesspisning efter spil. Vi er alle gået i tænkeboks til ”Sjov Golf” den 13/10. Input fra medlemmer modtages gerne.
NB! Henning har reserveret baner for hele sæsonen.
 • Brinnies tid er blevet reduceret, da der skal ansættes en sekretær i Falster Golfklub. Vi har p.t. ingen Greenkeeper, men 2 assistenter..
 • Kassebeholdning er p.t. kr. 1084,48.
Kontingentindbetaling pr. medlem er kr. 300, som gælder fra1.april 2022 til 1.april 2023. Beløbet betales til klubbens bankkonto eller til Torben med Mobilepay.5) Præmier til venskabsmatcher er vin. Præmier til internet brug er:

Gavekort til Rune á 120 kr., Bistro á 100 kr., 1 fl. vin eller andet.

Nærmest hul er stadig 3 bolde.

 • Ivy aftaler med El-Comp som ny sponsor. Ivy har reserveret bolde fra Focus Pension. Ivy kontakter Computerpaletten. GF bliver ikke kontaktet.
Hanne aftaler med Kvickly om fortsat levering af vin.
 • Vi fik drøftet sikkerheden omkring Seniorklubbens hjemmeside.
Der skal foretages visse justeringer for at være i orden. Bl.a. ændring af password til medlemsliste, billedgalleri osv.

Hvis fotos skal være tilgængelige, skal der foreligge en underskrift fra hvert medlem. Henning vil udarbejde en liste. Karen indhenter oplysninger om sikkerhedsprocedurer omkring hjemmesider. Alle medlemmer opfordres til at komme med input, som kan have interesse for andre. F.eks. Oplevelser i naturen på banen.

 • I år har vi 4 venskabsmatcher. 5. maj kommer Møn hos os. 16/6 er det Maribo, vi skal besøge. 21/7 kommer Halsted Kloster. 29/9 er det Storstrømmen, vi skal besøge.
Husk det er vigtigt, at vi støtter op om vores venskabsklubber.Tilmelding foregår via golfboks 1 uge før og inden kl. 18. Tilmelding er bindende og betaling overføres samtidig enten til bankkonto eller Torbens MobilePay.
 • Interne matcher er med præmier. Vi har valgt at sætte udflugt til andre baner på vågeblus.
Punktet er drøftet – Se under punkt 8.
 • Pasning af greens. Hanne spørger den garvede gruppe, om de ønsker at fortsætte.
Henning aftaler menu i forbindelse med venskabsmatcher.Karen og Hanne står for bordopstilling og borddækning til matcher.Karen og Hanne sørger for at aftale menu med Brinnie til fællesspisning internt. Medlemsliste justeres.
 • Næste møde er onsdag den 13/7 kl. 10 i klubben.
HT


Referat fra Bestyrelsesmøde den 7/10-2021.T

il stede var Karen, Finn, Henning, Jørgen og Hanne

Ad 1. Referat fra sidste møde godkendt.

Ad 2. Finn meddelte at økonomien er lidt stram, men regnskabet ser ud til at balancere.

Klubbens regnskab skal ikke involveres i seniorudflugt med overnatning. Særskilt regnskab, der balancerer.

Ad 3 Nye bestyrelsesmedlemmer efterlyses for klubbens overlevelse. De afgående medlemmer er villige til at give deres erfaringer videre og hjælpe i gang.

Finn trækker sig fra bestyrelsen efter 16 år som ansvarsfuld kasserer.

Jørgen trækker sig ligeledes fra sin post som samvittighedsfuld hjemmesidekoordinator.

Desuden mangler der også en suppleant.Ad 4 Punktet blev drøftet. Undersøgelse i gang mht. fotos .

Ad 5 Vi foreslår at forsætte med venskabsklubberne: Halsted Kloster, Maribo Sø og Storstrømmen. Usikkerhed omkring Møn.

Ad 6 Vintergolf styres endnu et år af Mogens.

Ad 7 Generalforsamlingen den 28/10-2021 blev drøftet. Tilmelding til gratis mad. Drikkevarer er for egen regning.

Ad 8 Julefrokosten den 25/11-2021 koster 100 kr. Drikkevarer er for egen regning.

Ad 9 Drøftelse om evt. flytning af regnskabsår.

Ad 10 Afventer ny bestyrelse før næste mødedato fastsættes.

Ref. 7/10-21 HT


Referat af bestyrelsesmøde 22. juli 2021 i seniorklubben.

Deltagere: Henning, Jørgen, Finn, Karen og Hanne.

Ad 1) Ingen bemærkninger til referat fra 28. april 2021.

Ad 2) Økonomien ser fornuftig ud med 12.400 kr. på konto + 392 kr. i kontanter. (Vi er 45 medlemmer p.t. )

Udflugt til Frederikssund har en særskilt konto 69.900 kr. (Der må betales gebyr til banken).Bestyrelsen har vedtaget, at fremtidige udflugter skal hvile i sig selv.

Ad 3) Bestyrelsen arbejder på at finde nye bestyrelsesmedlemmer, da Finn og Jørgen stopper efter generalforsamlingen d. 28/10- 2021.

Ad 4) Besøg på Møn blev ikke gennemført i foråret. Besøg fra Maribo forløb fint. Halsted Kloster besøger vi den 26. august. Den 23. september kommer Nykøbing til vores klub.

Vi satser på følgende venskabsklubber i næste sæson: Halsted Kloster, Maribo og Nykøbing. (Svært at få aftale med Møn, så vi stopper samarbejdet).Ad 5) Efterårsprogrammet blev gennemgået og godkendt.

Ad 6) Af programmet fremgår fællesspisning. Tilmelding om morgenen inden udkald til spil. Menu på hjemmesiden. (Karen/Hanne aftaler med Brinnie).

Ad 7) Sommerturen er fint tilrettelagt med ca. 30 deltagere. Desværre har enkelte måttet melde fra på grund af sygdom.

Ad 8) Gavekort til Bistro(værdi 100 kr.) og til Rune (værdi 120 kr.) skal indløses inden 30/9-2021. Fremover vil gavekort blive nummereret. Bestyrelsen har en liste.

Ad 9) Seniorklubben har 6 flittige greenpassere (1, 2, 3, 14, 15, 16, 17, 18).

Ad 10) Karen påpegede vigtigheden af modtagelse af nye medlemmer.

Som bestyrelse har vi et ansvar for deres velbefindende.

Ad 11) Næste møde er den 7. oktober efter spil i klubben. 

Ref. HT


Bestyrelsesmøde onsdag den 28. april 2021.

Sted: Hos Karen, Rosenvænget 6, Vordingborg

Deltagere: Henning, Finn, Karen, Hanne og Kitty. Afbud fra Jørgen.

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde: Tingene er udført så vidt, det har været muligt i.f.t. Corona. Der var en god debat på generalforsamlingen den 29. oktober.
 2. Økonomi: 031 kr. på kontoen. Åbningsmatch beløb sig til 1.700, – kr. Vi har 45 medlemmer efter, at næsten alle har betalt kontingent.
 3. Nye medlemmer: Henning har fået liste med medlemmer over 55 år. Hanne prøver at se på udsendelser med info om seniorklubben. Henning trykker nogle af Hannes introbreve og lægger i klubben til introkursisterne.
 4. Venskabsmatcher: Henning har snakket med Maribo. De mener ikke, at Corona pas er et problem, da alle medlemmer vil være vaccineret til den 10.06. Spisning kan så foregå i Hesteomgangen. 1 flaske vin til de 3 vindere til hver klub og til henholdsvis mænd og kvinder. Vi slår ud kl. 9.00. Mødetid kl. 8.30. Bestyrelsen mødes kl. 7.30. Pris for dem: 240 kr. heraf er 90 kr. for mad bestående af 3 stykker smørrebrød samt en øl og en snaps. Greenfee er sat 150 kr. Møn er rykket til den 1.7. på Møn.
 5. juni skæg og ballade dag. Jørgen arbejder på program.
 1. Efterårs plan: Venskabsmatch den 26. august med Halsted ude. 15. september MDS-match. Venskabsmatch den 23. september med Nykøbing hjemme. Jørgen arbejder på efterårsplan.
 2. Fællesspisninger: Det skal være udenfor. Kræver tilmelding om morgenen, da det er vejr afhængig. Vi spiser madpandekager den 20. maj. Kitty kontakter Brinnie.
 3. Sommertur: Frederikssund golfklub fra den 11. til den 13. august. Der er 31 tilmeldte. Indbetaling senest 1. juni. Henning gør reklame for turen den 20.maj.
 4. Sponsorer: Jyske Bank trækker sig som sponsor. Finn spørger Lollands Bank, men støtten bliver ikke i kontanter. Kvickly regner vi stadig med.
 5. Gavekort til bistro og protræner: Vi fortsætter med gavekort. Rune 120 kr. for en lektion. Bistro 100,-kr.
 6. Greenpassere: Hanne har lavet brev, der kan sendes ud til alle medlemmer med opfordring til at blive greenpassere. Jørgen sender brevet ud. Henning, Finn, Anton og Margit spørges igen i år.
 7. Nye medlemmer til bestyrelse: Jørgen og Finn vil trække sig. Alle skal prøve at finde nye emner til bestyrelsesmedlemmer.
 8. Eventuelt: Når bestyrelsesmøderne holdes privat, betaler vi 400,-kr. Det er det samme, som det koster i Bistroen.
Der skal gøres mere opmærksom på seniorklubben på begynderholdene.

Sommerafslutning den 15. juli gennemføres som sædvanlig. Der skal deles mange præmier ud. Arrangementet bliver gratis med mad samt en genstand.

 1. næste møde: Torsdag den 22. juli efter spil i klubhuset.


Bestyrelsesmøde torsdag den 15. oktober 2020.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – 16.00 (efter fællesspisning)

Til stede: Henning, Jørgen, Hanne, Finn, Karen og Kitty

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde: Ingen kommentarer, alt er udført som planlagt.
 2. Økonomi: 691 kr i banken. Pengene vil fortrinsvis gå til generalforsamling og julefrokost.
 3. Generalforsamling: Svend Rønne er ordstyrer på generalforsamlingen. Antal af venskabsklubber samt deltagelse i venskabsmatcher skal lægges frem til diskussion. Der er forslag til minimums deltagelse i referat fra sidste bestyrelsesmøde, hvis venskabsmatcher skal gennemføres. Vi regner med at fortsætte med tilmelding på golfbox til torsdags spil og matcher, men også det spørgsmål lægges også op til diskussion på generalforsamling. Karen stiller op som fast medlem af bestyrelsen, medens Kitty stiller op som suppleant. Traditionen tro vil spisning være flæskesteg.
 4. Reviderede sider til hjemmesiden: Jørgens forslag sættes på hjemmesiden.
 5. Emner til de 3 pokaler: Uddeling af Oskar, Børge og Victor. Jørgen efterlyser ideer til Børge på hjemmesiden.
 6. Julefrokost: Finn tager sig af bestilling af mad. Det er med kaffe og småkager. Forslag at vi spiller grusom. Henning vil fortælle om reglerne. Hanne laver lidt underholdning. Jørgen, Karen med flere dækker bord.
 7. Sommertur, ideer til næste år: Emnet tages op på generalforsamlingen, hvor der efterlyses ideer. Det lægges også ud til debat, om det skal være en dags tur eller to dags tur.
 8. Vin til greenpassere: I stedet foreslås, at alle frivillige får et fælles måltid. Henning tager det op på næste formandsmøde. Der kan være større interesse for at passe greens til næste år.
 9. Handicapregulering, hvad sker der i det nye år: Det nye handicap kan ses på golfbox under scores. Regulering foregår automatisk. De fleste vil få et større handicap.
 10. Evaluering af fællesspisning 1 gang pr måned: Fællesspisning en gang om måneden har været en stor succes. Foreslås gentaget til næste år. Fællesspisning kan fremover markeres med et F i programmerne for forår og efterår.
 11. Evaluering af efterårsprogrammet: Det er gået fint. Det var ærgerligt, at hulspil måtte aflyses på grund af vejret.
 12. Vintergolf: Stor tak til Mogens, der igen vil stå for vintergolf.
 13. Næste års program: Henning og Jørgen laver udkast. Vi holder ikke åben seniordag til næste år.
 14. Eventuelt: Henning har lavet liste over alle medlemmer af Falster Golfklub sammen med Brinnie. Der bliver nu skrevet ud til dem, der er over 55 år. De spørges, om de kunne tænke sig at blive medlemmer af seniorklubben. Hanne prøver at lave et introduktionspapir til nye medlemmer. Vi skal hive fat i de nye medlemmer fra introduktionskurserne, der er over 55.
Henning præciserer på næste spilledag, at man sammen gennemgår scorekortene efter spil med markør. Næste møde: Onsdag den 24.februar 2021 kl.10.00 hos Karen, Rosenvænget 6, 4760 Vordingborg.


Bestyrelsesmøde torsdag den 20. august 2020

Sted: Mødelokalet i golfklubben

Tid: kl. 13.30 – 15.00

Til stede: Henning, Jørgen, Finn, Hanne og Kitty. Afbud fra Karen

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde: Fin tilpasning til Corona situation. Seniorturen blev til en endags tur til Næstved, der var en stor succes. Den alternative dag gik lige som den skulle.
 2. Hjemmeside- Er der behov for ændringer?: Jørgen efterlyser respons på hjemmeside. Jørgen laver nye formuleringer, omkring tilmelding til golfbox, antal m.v. i.f.t. den nuværende situation. Jørgen sender den nye formulering ud til kommentering til bestyrelsen.
 3. Økonomi / medlemstal/nye medlemmer: 49 medlemmer, 48 har betalt, derudover et æresmedlem. I banken 11.309,-kr. Der er 36 flasker vin på lager. Til hulspil næste torsdag gives 1 flaske vin til hver hulspil vinder. Dagen startes med en enkelt.
Vi skal have en liste over de nye medlemmer, der kan være emner til seniorklubben. Henning og Finn snakker med Brinnie.
 1. Opfølgning Næstvedtur: Ren succes. Fin bane, god mad. God ide med en endagstur.
Der skal allerede nu tænkes på udflugt til næste år. Udgangspunktet må være en tur med overnatning. Personer uden for bestyrelsen spørges, om de vil tilrettelægge turen.
 1. Venskabsmatcher 2021: På generalforsamlingen skal lægges op til diskussion, om vi skal beholde de nuværende 4 venskabsklubber: Møn, Storstrømmen, Maribo og Halsted. Desuden hvor mange tilmeldte, vi som minimum skal være for at gennemføre 15? 20?
 2. Vagter/udkald efteråret 2020: Vi skiftes til at have udkald. Det skrives på efterårsprogrammet.
 3. Generalforsamling 2020: Venskabsmatcher bringes op til diskussion. Omkring valg til bestyrelsen er Kitty’s situation uafklaret. Andre muligheder undersøges.
 4. Eventuelt: Løbende stilling i efterårsturneringen skal have link på hjemmesiden igen. Det undersøges, om vi kan betale på golfbox til seniorklubben ved tilmelding til arrangementer.
Næste møde: Torsdag den 15. oktober efter spil i klubhuset. Kl. 13.30.


Bestyrelsesmøde onsdag den 20. maj 2020
Sted: Mødelokalet i golfklubben
Tid: kl. 10.00-12.00
Alle bestyrelsesmedlemmer var til stede.
1. Gennemgang af referat fra sidste møde: Punkterne tages op i dagsordenen. Programmerne for forår og efterår annulleres på grund af Corona.
2. Corona tider – fremover: Nuværende seniordag fungerer godt. Der har været 32 begge gange. Man kan hele tiden følge, hvor man ligger i den samlede stilling på hjemmesiden. Der er endnu ikke nogen 9 huls spillere. Der bliver foreløbig ikke åbnet for gunstart. Derfor fortsætter vi som nu foreløbig. Stor ros til Henning for at påtage sig det store arbejde med at sammensætte hold og indberette resultater. Næste match bliver den 28. maj. Henning laver holdene under hensyn til individuelle ønsker. Vi undersøger, om vi kan lave tættest hul på hul 18, hvor vinderen derefter kan annonceres på nettet. Første gang vi kan samles, kan der så uddeles præmier. Vi savner noget socialt. Så snart det er muligt, skal vi tænke på arrangementer som for eksempel fællesspisning. Der kan sættes fødselsdagskurve men husk sprit(Også til hænderne). Vi anbefaler små shots, indpakket slik, små juice. Vi anbefaler også, at man tager håndsprit med ud ved spil.
3. Økonomi / medlemstal: 22 kr. i kassen, 18.000 kr. i banken, deraf 5.400 indbetalt til udflugt. Der er indkøbt 36 flasker vin. 48 har betalt kontingent. Finn og Jørgen ajourfører medlemslisten. I hele Falster Golfklub er der i år kommet 20 nye medlemmer.
4. Program for 2020 revideret : Programmet er annulleret. Vi kører, som det nu er sat i gang indtil videre. Efterårsprogram: Vi ser tiden an og drøfter situationen løbende.
5. Sommerturen 2020: Jørgen spørger hotellet, om vi kan trække endelig tilmelding til 1.7 under hensyn til den uafklarede Corona situationen. Hvis ikke det kan lade sig gøre, bliver vi nød til at aflyse. I stedet kan vi så tænke på en endagsudflugt.
6. Åben seniordag: Ifølge programmet 13. august. Vi aflyser for i år.
7. Venskabsmatcher: Vi aflyser alle matcher.
8. Medlemmernes arbejdsindsats / greens: Hanne har fået en del tilmeldinger omkring vedligeholdelse af greens. Henning snakker med Jesper om græsblandinger til greens. Hullerne 10, 11, 12 og 13 bliver passet af bestyrelsen for hele golfklubben.
9. Eventuelt: Næste møde: Den 13. august i klubhuset efter spil ca. kl. 14.


Bestyrelsesmøde tirsdag den 14. januar 2020

Sted: Hos Henning: Bøstrupvej 3, Nørre Alslev

Tid: kl. 10.00-13.30

Til stede: Henning, Jørgen, Finn, Hanne og Kitty

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde: Ingen bemærkninger
 2. Økonomi: I banken 142 kr. I kassen 372 kr. Finn køber vin ind. Vi regner med at økonomien er ok, når kontingentet kommer ind.
 3. Program for 2020: Der spilles i to rækker mænd og damer. Det betyder, at der fremover ikke vil være A og B rækker. Det skyldes det mindre medlemstal. På nogle spilledage kan der præmieres på andre måder. For eksempel ved bedste score på nogle rækker, der findes ved lodtrækning.

  Forårs program: Match på Møn 30. april kommer på golfbox. Den 4. juni har vi match hjemme mod Maribo. Lokale er reserveret. 18. juni er det Finns fødselsdag, hvor der laves alternativ golfrunde. Jørgen sender et kreativt forslag ud.Vi har fællesspisning en gang om måneden som sidste år. Det bliver 14. maj og 18. juni i foråret(pariserbøf og madpandekager- Kitty spørger Brinnie). De andre dage, er der allerede spisning. Der skal være to hver gang til at kalde ud.Efterårsprogram: Der er Ikke noget på programmet den 30.7. Medlemmerne opfordres til at komme med gode ideer til, hvad vi kan lave denne dag.
  Åben seniordag er rykket frem til den 13. august. Vi skal være hurtigt ude både omkring sponsorer og indbydelser. Priserne er de samme som sidste år. Det vil sige 125 kr. for medlemmer og 300 kr. for spillere udefra. Betalingen dækker spil og mad. Den 27. august er der match mod Halsted hos dem. Den 1. oktober har vi match mod Storstrømmen hos os. Vi regner med, at MDS-dagen bliver den 15. september. Dermed ligger efterårsprogrammet fast.
   
 4. Åbningsmatch 02/04-2020: Der spilles fourball. Vi har fællesspisning med varm ret f.eks. Jærgergryde + kaffe og småkager. Kitty aftaler spisning for forårssæsonen.
 5. Præmieliste/sponsorer: Vi har de samme sponsorer som sidste år. Jørgen (og alle) gør, hvad han kan for at skaffe flere. Vi ligger inde med gavekort til Rune og Bistro samt en flaske Linie akvavit fra Ulla.
 6. Sommerturen 2020: Jørgen har skrevet til hotel Højby Sø, der ikke ligger langt fra Odsherred Golfklub. Jørgen spørger efter et tilbud med to overnatninger, 8.,9. og 10 september samt spisning. Jørgen har desuden spurgt Odsherred Golfbane om pris på greenfee den 8. og 9. september. Når tilbuddene er kommet hjem, får vi en samlet pris. Turen skal balancere økonomisk i sig selv.
 7. Venskabsmatcher: Skal vi fortsætte med Halsted, Maribo, Nykøbing F. og Møn? Indtil videre gør vi. Til Storstrømmen giver vi en flaske til både 1., 2., og 3. både til herrer og damer.
 8. Venskabsklubber/præmier: Til de øvrige venskabsmatcher og arrangementer giver vi præmier, som vi plejer. Bolde som præmier til nærmest hul. Det kan dog også være nogle små sponsorpræmier. Hver torsdag har vi nærmest hul på enten 3, 11 eller 18.
 9. Hvordan motiverer vi seniorklubbens medlemmer til at deltage i fællesopgaver i Falster Golfklub: Til forårsklargøring og efterårsklargøring er det tit for belastende arbejde for de ældre medlemmer i seniorklubben. Klubben tænker netop på at udbyde enkelt opgaver. Det kunne for eksempel være vedligeholdelse af greens. Det vil være godt med små afgrænsede opgaver for senior klubbens medlemmer.
 10. Eventuelt: Næste møde: Torsdag den 23. april efter spil af 18 huller. Mødet foregår i klubhuset.


Referat af bestyrelsesmøde torsdag den 10. oktober 2019.

Sted: Klubhuset

Tilstede: Henning, Finn, Hanne og Kitty. Afbud fra Jørgen.

 1. Gennemgang af referat fra sidste møde den 8. august: Alle aktiviteter er gennemført med succes. Referatet er godkendt.
 2. Økonomi: 9.577, – kr. i banken. Stor nedgang i.f.t. sidste år. Budgetterede udgifter på 9.800,-kr. for resten af 2019. Vi bør overveje kontingentet. Betaling til sommerturen skal fremover dække udgifterne. Vi skal i det hele taget være mere opmærksom på vores udgifter.
 3. Generalforsamling: Norsk stablefort med præmier. Kitty overvejer at lave power point oplæg. Pris for deltagelse er 100 kr. Ulla foreslås fortsat som revisor. Alle i bestyrelsen genopstiller, men der mangler fortsat en suppleant.
 4. Kontingent 2019/2020: Forslag at det sættes op til 300 kr./alternativt at vi betaler mere til arrangementerne. Begge forslag sættes til afstemning på generalforsamling.
 5. Manglende suppleant: Vi forsøger fortsat at finde et emne.
 6. Julefrokost 28. november: Vi laver amerikansk lotteri (Jørgen, Finn(lodder), Hanne og Kitty). Pokaler: Viktor, kvaje, bedste score. Hanne køber 3 mandelgaver. Mad med risalamande, pris 150 kr. Kitty drøfter mad med Brinnie.
 7. Evaluering af sommertur, ideer til næste år: Vellykket tur, dejlig bane, flot vejr. Der overvejes længere tur til næste år – det drøftes, om det kunne være sammen med evt. herre og dameklubben.
Præmier på turen kunne måske gøres på en anden måde. Evt. ved lodtrækning for nogle af præmierne. Bestyrelsen påtager sig at arrangerer turen igen til næste år. Vi skal være opmærksomme på tilbud, der kommer frem i golfbladene, eller som vi hører om.
 1. Venskabsmatcher evaluering: Forslag: Vi fortsætter med de nuværende venskabsmatcher, 2 ude og 2 hjemme. Præmier, til hver klub, og til både mænd og kvinder. Vi prøver at undgå at spille i oktober. Maribo ønsker at spille i Virket den 4.6.
 2. Handicapregulering, hvornår/hvornår ikke: Det er den arrangerende klub, der bestemmer, om der skal indberettes. Der reguleres kun, når det er tilladt at have fuldt udstyr. Men man har altid mulighed for at indberette eget scorekort.
 3. Evaluering af åben seniordag, skal vi fortsætte?: Vi prøvet et år mere, især hvis vi kan få Kvickly til at sponsorere igen. For sen udmelding i år. Vi skal sende til flere klubber næste år. Der var 48 deltagere i år og det er lige lidt nok. Evt. forhøjes mad betaling.
 4. Evaluering af MDS: Ok, men for få mænd. Det er dameklubben, der arrangerer næste år.


Bestyrelsesmøde torsdag den 8. august 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 14.00 – varighed ca 2 timer

Deltagere: Henning, Finn, Jørgen, Hanne, Kitty

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde: Ingen bemærkninger
 2. Økonomi: Jan og Ulla står af sommertur. Nu er vi 30 til sommerturen. Fint med penge i kassen. Jørgen og Finn ordner præmier til Halsted og sommertur.
 3. Åben seniordag 5. september: Kitty og Marianne tager imod penge. Henning kontakter Ivy omkring forløb af turnering. Maria har lavet indbydelse. Rune kontaktes omkring udsendelse. Jørgen har lavet aftale med Kvickly omkring præmier. Derudover er det seniorklubben, der sponsorerer præmier. Henning indbydelse ud til formænd i venskabsklubber. Vi starter med ”en enkelt”. Finn køber ind. Der serveres buffet til 125 kr. 300 kr. med greenfee. Jørgen skriver ud, at man meget gerne må komme med aftalte penge. Kitty bestiller mad hos Brinnie.
  Birgitte L dækker bord.
  Kitty sender ud til pressen efter dagen.
  Finn giver Kitty penge, herunder check på 3.000 kr. til hole in one på hul 18.
  Henning laver to do liste. Finn og Hanne er ude og rejse.
  Jørgen laver flere sedler til nærmest hul
 4. Venskabsmatch med Halsted 29.august: Her serveres også velkomstdrink. 100 kr. for mad. 250 kr. med greenfee. Kitty aftaler mad med Brinnie. Jørgen sørger for præmier.
 5. Sommertur til Korsør 21. til 22. august: 2 afbud p.g.a. sygdom. Holdene er sat, men Jørgen mangler tider fra Korsør. Kitty laver program, når hun får deltagerliste m.v. fra Jørgen.
  Hanne og Kitty køber dame præmier 50-60 kr. ca. 6 stk.
  Sange: Henning har mappe med gamle sange. Kitty ser, om der er nogen, der kan bruges.
   
 6. MDS dag den 19. september: Seniorklubben står for arrangementet. Dysten er fortsat mellem de 3 klubber. Tilmelding i golfbox. Henning skriver til de to andre formænd. Der spilles stablefort med nærmest tre par 3 huller. Pris 100 kr.
  Mad: Kitty bestiller. Scorekort blandes mænd, kvinder. Der var 42 med sidste år.
  Henning laver to do liste.
   
 7. Manglende suppleant: Mulige emner spørges.
 8. 9 huller turnering: Vi ser tiden an, om der skal fortsat skal være en turnering. Vi har har noteret sig, at der er færre og færre, som spiller 9 huller. Hvis man ønsker det, kan man blive reguleret for 9 huller såvel op og ned.
 9. Forkerte scorekort: Status: Det kører godt. Ros til alle.
 10. Golfbox: Status OOM: Der arbejdes med det. Vi overvejer alene 2 rækker til næste år, en for mænd og en for damer. Der vil således ikke længere være a og b rækker.
 11. Eventuelt: Fra 1. oktober starter vi 9.30. I oktober bookes fra 9.20 til 10.00 samt 11.20 til 11.50. I november fra 10.00 til 10.40. Kitty lægger tider ind i golfbox.
  Kunne sommerturen evt. slås sammen med mandeklubben? Dameklubben?
  Vi spørger egne medlemmer på sommertur, og hvis der er stemning her. Lufter vi ideen til mds match.
  Gavekort til Brinnie og Rune: Kun 1 tilbage. Skal fortsættes til næste år.NY sponsor: GF forsikring.
  Diskussion af hvordan vi spiller slagspil.
 12. Næste møde: Torsdag den 10. oktober efter spil.


Bestyrelsesmøde torsdag den 13. juni 2019.

Sted: Klubhuset

Tid: ca kl. 11.00-13.00

Tilstede: Henning, Finn, Jørgen, Hanne, Kitty

 1. Gennemgang fra referat fra sidste møde: Ingen bemærkninger
 2. Økonomi: I banken 71.544,71 kr. heraf 51.400,- reserveret til udflugt. God økonomi. Jørgen har talt vin op. Indtil videre er der nok.
 3. Program for efteråret 2019: I stedet for Birgitte går Hanne ind.
  Åben seniordag 5. september. Der reklameres for den af Rune og Maria. (Sendes ud til klubber og på Facebook). Jørgen og Henning kontakter.
  Præmier:
  Nærmest hul på par 3 huller. Længste drive for kvinder på hul 16 og for mænd på hul 1. Præmier til de 5 bedste i 3 rækker. Største præmier er gavekort til Kvickly.
  Kitty tager mod penge sammen med Marianne.
   
 4. Forårsafslutning 4/7 – 2019: Der indkøbes flere flasker vin. Mad: Koteletter i fad med ris, samt kaffe og småkage, Kitty bestiller. Henning opretter på golfbox og laver to do liste.
 5. Sommertur: (15. august): Flot deltagerantal, 32 har betalt. Jørgen bestiller frokost til afslutning på Korsør golfklub. Præmier skal findes. Korsør spørges om de vil printe kort ud. Jørgen undersøger og sætter hold.
 6. Fællesspisning torsdage ????: Vi skal være over 10 stk. I dag er en succes med over 20 deltagere. Vi prøver fremover en gang om måneden. Det annonceres forud på hjemmesiden. Næste fællesspisning 18. juli. Kitty laver seddel og aftaler med Brinnie.
 7. Opfølgning på venskabsmatcher: Møn gik fint- og vi fik ros. Vi fik to fine kurve, der kan bruges som præmier. Maribo: Problemer med at få match på golfbox.
  Vi uddeler fortsat præmier som aftalt.
 8. 9 huller venskabsmatcher, skal det fortsætte?: Vi dropper det.
 9. Forkerte scorekort, hvad gør vi?: Jørgen opfrisker regler for scorekort udfyldning og underskrift på hjemmeside. Henning indtaster fremover ved venskabsmatcher og åben seniordag inden præmieuddeling.
 10. Golfbox: er der flere muligheder vi ikke udnytter?: Møn er mere avanceret end os. Henning kontakter Møn for at se, om vi kan bruge det mere til status på de løbende turneringer.
 11. Evt. kontingentforhøjelse: Vi overvejer. Vi bruger af vores hensættelse indtil videre. Enighed i bestyrelsen om at hensættelsen overføres til vores kassebeholdning.
 12. Eventuelt: Medlemslisten – Der er 15, der ikke har betalt. Det er fortrinsvis personer, der ikke er aktive længer. Der er nu omkring 53 seniormedlemmer. Det er en kraftig nedgang.
  Henning har været til formandsmøde. Opgaverne i bestyrelsen er nu bedre fordelt. Den nye formand Lars virker handlekraftig. Ros fra bestyrelsen til seniorklubben for stor flexibitet.
 13. Næste møde: Torsdag den 8. august efter spil. Vi holder møderne i klubben, når bistroen er åbnet. Om vinteren kan vi holde møderne privat.


Referat af bestyrelsesmøde 14. februar 2019
Deltagere: Birgitte, Finn, Jørgen og Henning
1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde godkendt uden bemærkninger
2. Beholdning ca. kr. 8000.-
3. Forårsprogram godkendt og lægges på hjemmesiden
Efterårsprogram lægges på hjemmesiden som foreløbig
Henning tager kontakt til Manneklubben og Dameklubben vedr. ændring ¨af spilleform
4. Kitty aftaler madliste og priser(max 50,- ) med Brinnie vedr. torsdagsspisning
5. Åbningsmatch: Kitty aftaler spisning med Brinnie
Henning laver” to do liste” og invitation, som sendes ud til medlemmerne
tilmelding senest 1. april klubhus eller golfbox evt. til Henning
Jørgen sørger for præmier for vinterturnering, dagens turnering og amerikansk lotteri.
Finn sørger for lodder.
6. Der skal indkøbes vin til den kommende sæson (Jørgen og Finn)
7. Sommerturen: foreløbig to tilmeldte, men der er udvist stor interesse for turen.
8. Venskabsmatcher: Tilmelding i golfbox, priser aftales med Renè (Finn) og Brinnie (Kitty)
9. Der spilles 9 og 18 huller ved hjemmematcher. Tages op efter Mønsmatchen.
10. Præmier i alle rækker til 1. – 2. og 3. præmie hhv. 3 – 2 og 1 flaske vin.
11. Henning gennemgik referat fra formandsmøde. Klubbens fremtid ser rimelig lys ud.
12. Nærmest hul præmier: fremover hver torsdag, hvor vi spiller for os selv, på et hul : 3-11 eller 18. (Birgitte) præmier til herrer og damer (Jørgen)
Jørgen sørger for nye lister til at notere opmåling
13. Evt.: Jørgen gennemgår mappen i klubhuset for opdatering.
Spillernes handicap skal fremover fremgå af resultatlister, der sendes til Jørgen
Næste møde torsdag 13. juni 2019 efter spil..


Referatet fra 1. november 2018 i kort form.

 1. Bestyrelsen konstituerede sig med formand (Henning Madsen), kasserer Finn Pedersen: økonomi og medlems administration. Kitty Sommer: sekretæropgaver mht bestyrelsesreferater, golfbox, kontakt til bistro vedr. seniorklubbens arrangementer. Birgitte Pedersen og Hanne Tvangsø øvrige ad hoc opgaver såsom to do lister, hulspil m.v. Jørgen Laulund: hjemmeside, sponsorpleje, sommerture/udflugter og medlemsliste.
 2. Der var ingen bemærkninger til sidste referat fra 13. september 2018.
 3. Kassereren kunne selvfølgelig oplyses, at der var brugt ca. 6000,- til generalforsamlingen og enkelte andre småting.
 4. Henning M og Jørgen L. udarbejder til næste gang forårsprogram 2019 oplæg til efterårsprogram 2019. Forårsprogrammet skal indeholde mere slagspil, evt. udflugt til Ledreborg samt de sædvanlige venskabsmatcher. Der arbejdes også med amerikansk lotteri/auktioner for donationer modtaget af seniorklubbens medlemmer.
 5. Det blev besluttet, at der ind imellem skal være klappræmier og flere nærmest hul præmier.
 6. Det besluttet, at der skal være en sommertur i august 2019 som i 2018. Golfbanerne som er i spil kunne være: Trelleborg, Sorø, Korsør, Næstved og eller?
 7. Det besluttet, at der skal være en hulspilsturnering i 2019 med de samme præpositioner som i 2018.
 8. Julefrokost løber af stablen 29. november så det er på høje, at få planlagt de enkelte punkter. således alle kan få en hyggelig eftermiddag. Indbydelse er udsendt og koster kr. 100,- som det plejer.
 9. Der reserveres tider til seniorklubbens arrangementer om torsdagen resten af 2018 og hele sæsonen fra 1. april 2019.
 10. Tak til Mogens Jørgensen/Erik Thorsen for at varetage “direktørjobbet” for vintergolfen.
 11. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til 14. februar 2019 kl. 10.00


 

Kontakt

Falster Golfklub
Virketvej 44
4863 Eskilstrup se kort.
CVR nr. 32968554
Tlf. 30 89 81 43
info@falster-golfklub.dk

FOLLOW US

       

© Copyright 2023 Falster Golfklub